Voorwaarden

Over ons

Deze website wordt beheerd door Customs Connect Group Limited, geregistreerd onder nummer 6924179, met maatschappelijke zetel te:
Clippers Quay
de kades
Salford
Manchester
M50 3XP, VK
E-mail: Deborah.Doran@customsconnect.co.uk
Tel: +44 (0)845 519 0878

Eigendom van rechten en gebruiksbeperking

Alle inhoud op deze website (inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, lay-out, grafische afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, geluiden, video’s) en alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud zijn eigendom van Customs Connect Group Ltd. U mag de inhoud alleen voor persoonlijk en onderzoeksgebruik bekijken, gebruiken, downloaden en opslaan. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Anders dan uitdrukkelijk toegestaan, mag geen enkele inhoud van deze Website worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, vertaald, gedistribueerd of op een andere manier worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de voorafgaande toestemming van Customs Connect Group Ltd of de eigenaar van de inhoud. Customs Connect Group Ltd behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is, is Customs Connect Group Ltd niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zal Customs Connect Group Ltd, of haar directeuren, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie genomen op basis van de informatie op deze website of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene richtlijnen te geven over zaken die van belang zijn voor het persoonlijke gebruik van de lezer, die de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan aanvaardt. De toepassing en impact van wetten kunnen sterk variëren op basis van de specifieke feiten. Gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften en de inherente gevaren van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn in de informatie op deze website. Dienovereenkomstig wordt de informatie op deze website verstrekt met dien verstande dat de auteurs en uitgevers hierin niet betrokken zijn bij het geven van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies of diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele adviseurs.

Gebruiksvoorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Lees de voorwaarden volledig door voordat u deze website gebruikt. Als u deze voorwaarden niet accepteert, dient u deze website niet te gebruiken. Het gebruik van de Website houdt in dat u deze voorwaarden accepteert.

Toegang tot de site

U hebt toegang tot het grootste deel van deze website zonder dat u zich bij ons hoeft te registreren. U mag onze website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze website afdrukken en downloaden, op voorwaarde dat u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet opnieuw online of offline worden gepubliceerd zonder onze toestemming. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming. Niets van deze Website mag worden verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Websites hebben echter soms te maken met uitvaltijd vanwege server- en andere technische problemen, dus we zijn niet aansprakelijk als deze website op enig moment niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege problemen zoals systeemstoringen, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. Waar mogelijk zullen we proberen onze bezoekers vooraf te waarschuwen voor onderhoudsproblemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen.

Bezoekersgedrag

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, waarvan het gebruik wordt gedekt door ons privacybeleid, wordt al het materiaal dat u naar deze website verzendt of plaatst, als niet-eigendomsrechtelijk beschermd en niet vertrouwelijk beschouwd. Tenzij u het tegendeel adviseert, staat het ons vrij om dergelijk materiaal voor alle doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt, mag u geen materiaal van of naar deze website plaatsen of verzenden:

  • die u niet alle benodigde toestemmingen heeft verkregen;
  • Dat is discriminerend, obsceen, pornografisch, lasterlijk, kan aanzetten tot rassenhaat, in strijd met vertrouwelijkheid of privacy, dat kan leiden tot ergernis of ongemak voor anderen, dat gedrag aanmoedigt of vormt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot een burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet in het Verenigd Koninkrijk;
  • Wat schadelijk van aard is.

We zullen volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel dat ons verplicht om de identiteit of andere details bekend te maken van een persoon die materiaal op deze website plaatst.

Links van en naar andere websites

Alle links naar websites van derden die zich op deze website bevinden, zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. We hebben niet elke website van derden beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derden of hun inhoud. We onderschrijven de websites van derden niet en doen geen uitspraken over deze of enig materiaal dat erop staat. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot een website van derden die vanaf deze website is gelinkt, is dit op eigen risico.

Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van het feit dat u naar een pagina op deze website linkt, maar deze niet kopieert, en onder de volgende voorwaarden:

  • U impliceert op geen enkele manier dat we diensten of producten goedkeuren, tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen;
  • U geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met ons of geeft geen valse informatie over ons;
  • U linkt niet vanaf een website die niet uw eigendom is;
  • Uw Website bevat geen inhoud die aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of op geen enkele manier in overeenstemming is met de wet in het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest om naar onze website te linken, vrijwaart u ons volledig voor verlies of schade die wordt geleden als gevolg van uw acties.